zrepasujeme akubaterie
vyrobci aku naradi

 

Obchodní podmínky

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím webových stránek www.repase-akumulatoru.cz jsou taktéž součástí internetového obchodu www.bitcz.eu a  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních a záručních podmínek a že s nimi souhlasí.Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Internetový obchod www.bitcz.eu obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.bitcz.eu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Platba za zboží

Zboží je možné uhradit několika způsoby:
• dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce
• zálohová faktura - platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě Zálohové faktury. Objednávka bude následně vyřízena, po připsání platby na náš účet.
• hotovost - platba v sídle naší firmy

Doprava a osobní odběr zboží

Zboží lze v současné době obdržet dvěma způsoby:
• PPL – poštovné 120 Kč včetně DPH
• Převzetí zboží v provozovně prodávajícího

Práva a povinnosti prodávajícího

• Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru (zboží bude rezervováno po dobu 14 dní od naskladnění, poté bude objednávka zrušena), obdrží kupující ke zboží daňový doklad - fakturu.
• Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Provozovatel internetových stránek www.bitcz.eu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.
• Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
• Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
• Prodávající má právo od kupní smlouvy ( závazné objednávky ) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem ( např. bankovním převodem ) odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 45 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
• Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný.

Práva a povinnosti kupujícího

• Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
• Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
• Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení

• Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím
• Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetových stránek www.bitcz.eu , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu Internetových stránek platí vždy jen do okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.

Reklamační podmínky

1. Odběratel je povinen zboží neodkladně po převzetí zkontrolovat. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu je odběratel povinen vyhotovit písemný zápis o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Uplatnit reklamaci za vady množství, druhu a zjevné vady je odběratel povinen oznámit dodavateli neodkladně a to písemnou formou nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. Vady, které existovaly v okamžiku převzetí zboží, projevily se však později, je odběratel povinen oznámit dodavateli ihned poté, co byla závada zjištěna.
2. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci písemnou formou na adresu sídla prodávajícího.
3. Reklamace zboží musí být dodavateli doručena s vadným zbožím vždy písemně se stručným popisem závady a číslem dokladu, kterým bylo zboží zakoupeno. Neprokáže-li odběratel doklad o koupi zboží, dodavatel má právo reklamaci odmítnout.
4. K reklamaci lze přijmout zboží pouze v originálním nebo jiném vhodném obalu. Zboží zaslané k reklamaci poštou či jiným dopravcem musí být řádně zabezpečeno před případným dalším poškozením.
5. Odběratel si vyhrazuje právo požadovat úhradu všech nákladů, které vznikly neoprávněnou reklamací.

BITCZ s.r.o. - repase beterií
Copyright © 2013 BITCZ s.r.o. - repase beterií